فصل اول

دولت

ماده اول

افغانستان،‌ دولت جمهوري اسلامي، مستقل، واحد و غير قابل تجزيه مي باشد.

ماده دوم

 دين دولت جمهوري اسلامي افغانستان، دين مقدس اسلام است.

پيروان ساير اديان در پيروي از دين و اجراي مراسم ديني شان در حدود احكام قانون آزاد مي باشند.

ماده سوم

در افغانستان هيچ قانون نمي تواند مخالف معتقدات و احكام دين مقدس اسلام باشد .

ماده چهارم

حاكميت ملي در افغانستان به ملت تعلق دارد كه به طور مستقيم يا توسط نمايندگان خود آن را اعمال مي كند.

ملت افغانستان عبارت است از تمام افرادي كه تابعيت افغانستان را دارا باشند. ملت افغانستان متشكل از اقوام پشتون، تاجك،‌ هزاره، ازبك، تركمن،‌ بلوچ،‌ پشه يي، نورستاني، ايماق، عرب، قرغيز، قزلباش ،گوجر، براهوي، وساير اقوام مي باشند.

برهر فرد از افراد ملت افغانستان كلمه افغان اطلاق مي شود .

هيچ فرد از افراد ملت از تابعيت افغانستان محروم نمي گردد.

امور مربوط به تابعيت وپناهندگي توسط قانون تنظيم مي گردد.

ماده پنجم

تطبيق احكام اين قانون اساسي و ساير قوانين، دفاع از استقلال، حاكميت ملي و تماميت ارضي و تامين امنيت و قابليت دفاعي كشور از وظايف اساسي دولت مي باشد.

ماده ششم

دولت به ايجاد يك جامعه مرفه و مترقي بر اساس عدالت اجتماعي ، حفظ كرامت انساني، حمايت حقوق بشر، تحقق دموكراسي، تامين وحدت ملي، برابري بين همه اقوام و قبايل و انكشاف متوازن در همه مناطق كشور مكلف مي باشد.

ماده هفتم

دولت منشور ملل متحد، معاهدات بين الدول ، ميثاق هاي بين المللي كه افغانستان به آن ملحق شده است و اعلاميه جهاني حقوق بشر را رعايت مي كند.

دولت از هر نوع اعمال تروريستي، زرع و قاچاق مواد مخدر و توليد و استعمال مسكرات جلوگيري مي كند.

ماده هشتم

دولت سياست خارجي كشور را بر مبناي حفظ استقلال، منافع ملي و تماميت ارضي و عدم مداخله، حسن همجواري ، احترام متقابل و تساوي حقوق تنظيم مي نمايد.

ماده نهم

معادن و ساير منابع زير زميني و آثار باستاني ملكيت دولت مي باشند.

حفاظت و اداره املاك دولت و طرز استفاده درست از منابع طبيعي و ساير املاك عامه توسط قانون تنظيم مي گردد.

ماده دهم

دولت،‌ سرمايه گزاريها و تشبثات خصوصي را مبتني بر نظام اقتصاد بازار، مطابق به احكام قانون،‌ تشويق، حمايت و مصونيت آن ها را تضمين مي نمايد.

ماده يازدهم

امور مربوطه به تجارت داخلي و خارجي، مطابق به ايجابات اقتصادي كشور و مصالح مردم توسط قانون تنظيم مي گردد.

ماده دوازدهم

دافغانستان بانك، بانك مركزي دولت و مستقل مي باشد.

نشر پول و طرح و تطبيق سياست پولي كشور، مطابق به احكام قانون ، از صلاحيت بانك مركزي مي باشد.

بانك مركزي در مورد چاپ پول با كميسيون اقتصادي ولسي جرگه مشوره مي نمايد.

تشكيل و طرز فعاليت اين بانك توسط قانون تنظيم مي شود.

ماده سيزدهم

دولت براي انكشاف صنايع ، رشد توليد، ارتقاي سطح زندگي مردم و حمايت از فعاليتهاي پيشه وران، پروگرامهاي موثر طرح و تطبيق مي نمايد.

ماده چهاردهم

دولت براي انكشاف زراعت و مالداري، بهبود شرايط اقتصادي، اجتماعي و معيشتي دهقانان و مالدارن و اسكان و بهبود زندگي كوچيان، در حدود بنيه مالي دولت، پروگرامهاي موثر طرح و تطبيق مي نمايد.

دولت به منظور تهيه مسكن و توزيع ملكيتهاي عامه براي اتباع مستحق ، مطابق به احكام قانون و در حدود امكانات مالي ،‌تدابير لازم اتخاذ مي نمايد.

ماده پانزدهم

دولت مكلف است در مورد حفظ و بهبود جنگلات و محيط زيست تدابير لازم اتخاذ مي نمايد.

ماده شانزدهم

از جمله زبانهاي پشتو، دري، ازبكي، تركمني، بلوچي ، پشه يي، نورستاني، پاميري و ساير زبانهاي رايج در كشور، پشتو و دري زبانهاي رسمي دولت مي باشند.

در مناطقيكه اكثريت مردم به يكي از زبانهاي ازبكي ، تركمني ، پشه يي، نورستاني، بلوچي و يا پاميري تكلم مي نمايند آن زبان علاوه بر پشتو و دري به حيث زبان سوم رسمي مي باشد و نحوة‌ تطبيق آن توسط قانون تنظيم مي گردد.

دولت براي تقويت و انكشاف همه زبانهاي افغانستان پروگرامهاي مؤثر طرح و تطبيق مي نمايد.

نشر مطبوعات و رسانه هاي گروهي به تمام زبانهاي رايج در كشور آزاد مي باشد.

مصطلحات علمي و اداري ملي موجود در كشور حفظ مي گردد.

ماده هفدهم

 دولت براي ارتقاي معارف در همه سطوح، انكشاف تعليمات ديني، تنظيم و بهبود وضع مساجد، مدارس و مراكز ديني تدابير لازم اتخاذ مي نمايد.

ماده هجدهم

مبدا تقويم كشور بر هجرت پيغمبر اكرم ص استوار است.

مبناي كار ادارات دولتي تقويم هجري شمسي مي باشد.

روزهاي جمعه، ۲۸ اسد و ۸ ثور تعطيل عمومي است. ساير رخصتي ها توسط قانون تنظيم مي گردد.

ماده نزدهم

بيرق افغانستان مركب است از :‌ سه قطعه با رنگهاي سياه، سرخ و سبز كه به صورت عمودي، به اندازه هاي مساوي، از چپ به راست، در كنار هم واقع شده، عرض هر رنگ برابر نصف طول آن است و در وسط آن نشان ملي افغانستان قرار دارد.

نشان ملي افغانستان عبارت از محراب و منبر به رنگ سفيد مي باشد كه در دو گوشه آن دو بيرق و در وسط آن در قسمت فوقاني ،‌ كلمه مبارك لا اله الا الله محمد رسول الله و الله اكبر و اشعة خورشيد در حال طلوع و در قسمت تحتاني آن تاريخ ۱۲۹۸ هجري شمسي و كلمه افغانستان، جا داشته و از دو طرف با خوشه هاي گندماحاطه شده است.

طرز استفاده از بيرق و نشان ملي توسط قانون تنظيم مي گردد.

ماده بيستم

سرود ملي افغانستان به زبان پشتو و با ذكر الله اكبر و نام اقوام افغانستان مي باشد.

ماده بيست و يكم

پايتخت افغانستان شهر كابل مي باشد.

 

 

 

برگشت

Copyright 2008 Generalkonsulat Von Afghanistan Bonn All rights reserved

Design and Develop by Arash Hayati