فصل سوم
رئيس جمهور

ماده شصتم
رئيس جمهور در راس دولت جمهوري اسلامي افغانستان قرار داشته ،‌ صلاحيت هاي خود را در عرصه هاي اجرائيه، تقنينيه و قضائيه، مطابق به احكام اين قانون اساسي، اعمال مي كند.
رئيس جمهوري داراي دو معاون اول و دوم ، مي باشد.
كانديد رياست جمهوري نام هر دو معاون را همزمان با كانديد شدن خود به ملت اعلام ميدارد.
معاون اول رئيس جمهور در حالت غياب، استعفا و يا وفات رئيس جمهور، مطابق به احكام مندرج اين قانون اساسي، عمل مي كند.
در غياب معاون اول رئيس جمهور، معاون دوم مطابق به احكام مندرج اين قانون اساسي عمل مي كند.

ماده شصت و يكم
رئيس جمهور با كسب اكثريت بيش از پنجاه في صد آراي راي دهندگان از طريق راي گيري آزاد، عمومي، سري و مستقيم انتخاب مي گردد.
وظيفه رئيس جمهور در اول جوزاي سال پنجم بعد از انتخابات پايان مي يابد.
انتخابات به منظور تعيين رئيس جمهور جديد در خلال مدت سي الي شصت روز قبل از پايان كار رئيس جمهور برگزار ميگردد.
هرگاه در دور اول هيچ يك از كانديدان نتواند اكثريت بيش از پنجاه في صد آرا را به دست آورد، انتخابات براي دور دوم در ظرف دو هفته از تاريخ اعلام نتايج انتخابات برگزار مي گردد و در اين دور تنها دو نفر از كانديداني كه بيشترين آرا را در دور اول به دست آورده اند ، شركت مي نمايند.
در دور دوم انتخابات، كانديدي كه اكثريت آرا را كسب كند، رئيس جمهور شناخته مي شود.
هرگاه يكي از كانديدان رياست جمهوري در جريان دور اول يا دوم راي گيري و يا بعد از انتخابات و قبل از اعلام نتايج انتخابات وفات نمايد، انتخابات مجدد مطابق به احكام قانون برگزار مي گردد.

ماده شصت و دوم
شخصي كه به رياست جمهوري كانديد مي شود، واجد شرايط ذيل مي باشد:
1- تبعة افغانستان ، مسلمان ، و متولد از والدين افغان بوده و تابعيت كشور ديگري را نداشته باشد.
2- در روز كانديد شدن سن وي از چهل سال كمتر نباشد.
3- از طرف محكمه به ارتكاب جرايم ضد بشري،‌ جنايت و يا حرمان از حقوق مدني محكوم نشده باشد.
هيچ شخص نمي تواند بيش از دو دوره به حيث رئيس جمهور انتخاب گردد.
حكم مندرج اين ماده در مورد معاونين رئيس جمهور نيز تطبيق مي گردد.

ماده شصت و سوم
رئيس جمهور قبل از تصدي وظيفه، مطابق به طرز العمل خاص كه توسط قانون تنظيم مي گردد ، حلف آتي را به جا مي آورد:
بسم الله الرحمن الرحيم
به نام خداوند بزرگ ج سوگند ياد مي كنم كه دين مقدس اسلام را اطاعت و از آن حمايت كنم.‌ قانون اساسي و ساير قوانين را رعايت و از تطبيق آن مواظبت نمايم.
از استقلال ، حاكميت ملي، و تماميت ارضي افغانستان حراست و حقوق و منافع مردم افغانستان را حفاظت كنم و با استعانت از بارگاه پروردگار متعال و پشتيباني ملت، مساعي خود را در راه سعادت و ترقي مردم افغانستان بكار برم.

ماده شصت و چهارم
رئيس جمهور داراي صلاحيتها و وظايف ذيل مي باشد:
۱- مراقبت از اجراي قانون اساسي ؛
۲- تعيين خطوط اساسي سياست كشور به تصويب شوراي ملي ؛
۳-قيادت اعلاي قواي مسلح افغانستان؛
۴- اعلان حرب و متاركه به تائيد شواري ملي ؛
۵- اتخاذ تصميم لازم در حالت دفاع از تماميت ارضي و حفظ استقلال ؛
۶- فرستادن قطعات قواي مسلح به خارج افغانستان به تاييد شوراي ملي؛
۷- داير نمودن لويه جرگه به استثناي حالت مندرج ماده شصت و نهم اين قانون اساسي ؛
۸- اعلان حالت اضطرار به تاييد شوراي ملي و خاتمه دادن به آن ؛
۹- افتتاح اجلاس شوراي ملي و لويه جرگه ؛
۱۰- قبول استعفاي معاونين رياست جمهوري ؛
۱۱- تعيين وزرا ، لوي خارنوال ، رئيس بانك مركزي، رئيس امنيت ملي و رئيس سره مياشت به تاييد ولسي جرگه و عزل و قبول استعفاي آنها ؛
۱۲-تعيين رئيس و اعضاي ستره محكمه به تائيد ولسي جرگه ؛
۱۳- تعيين ، تقاعد ، قبول استعفا و عزل قضات ، صاحب منصبان قواي مسلح، پوليس و امنيت ملي و مامورين عالي رتبه مطابق به احكام قانون ؛
۱۴- تعيين سران نمايندگي هاي سياسي افغانستان نزد دو خارجي و موسسات بين المللي ؛
۱۵- قبول اعتماد نامه هاي نمايندگان سياسي خارجي در افغانستان ؛
۱۶- توشيح قوانين و فرامين تقنيني ؛
۱۷- اعطاي اعتبار نامه به غرض عقد معاهدات بين الدول مطابق به احكام قانون ؛
۱۸- تخفيف و عفو مجازات مطابق به احكام قانون ؛
۱۹- اعطاي مدالها،‌ نشانها و القاب افتخاري مطابق به احكام قانون ؛
۲۰- تاسيس كميسيون ها به منظور بهبود اداره كشور مطابق به احكام قانون ؛
۲۱- ساير صلاحيتها و وظايف مندرج اين قانون اساسي ..

ماده شصت و پنجم
رئيس جمهور مي تواند در موضوعات مهم ملي سياسي، اجتماعي و يا اقتصادي به آراي عمومي مردم افغانستان مراجعه نمايد. مراجعه به آراي عمومي نبايد مناقض احكام اين قانون اساسي ويا مستلزم تعديل آن باشد.

ماده شصت و ششم
رئيس جمهور در اعمال صلاحيتهاي مندرج اين قانون اساسي، مصالح علياي مردم افغانستان را رعايت مي كند.
رئيس جمهور نمي تواند بدون حكم قانون ملكيت هاي دولتي را بفروشد يا اهدا كند.
رئيس جمهور نمي تواند در زمان تصدي وظيفه از مقام خود به ملحوظات لساني ، سمتي ، قومي، مذهبي و حزبي استفاده نمايد.

ماده شصت و هفتم.
در صورت استعفا ، عزل يا وفات رئيس جمهوري و يا مريضي صعب العلاج كه مانع اجراء وظيفه شود، معاون اول رئيس جمهور صلاحيتها و وظايف رئيس جمهور را به عهده مي گيرد.
رئيس جمهور استعفاي خود را شخصا به شوراي ملي اعلام مي نمايد.
تثبيت مريضي صعب العلاج توسط هيئت طبي با صلاحيت كه از طرف ستره محكمه تعيين ميگردد صورت ميگيرد.
در اين حالات در خلال مدت سه ماه انتخابات به منظور تعيين رئيس جمهور جديد طبق ماده شصت و يكم اين قانون اساسي برگزار مي گردد.
معاون اول رئيس جمهور در زمان تصدي به حيث رئيس جمهور موقت امور ذيل را انجام داده نمي تواند:
۱- تعديل قانون اساسي ؛
۲- عزل وزرا ؛
۳- مراجعه به آراي عامه.
معاونين رئيس جمهور مي توانند مطابق به احكام اين قانون اساسي خود را به رياست جمهوري كانديد نمايند.
در صورت غياب رئيس جمهور،‌ وظايف معاون اول توسط رئيس جمهور تعيين مي گردد.

ماده شصت و هشتم
هرگاه يكي از معاونين رئيس جمهور استعفاء و يا وفات نمايد عوض وي شخص ديگري توسط رئيس جمهور به تائيد ولسي جرگه تعيين مي گردد.
در صورت وفات همزمان رئيس جمهور و معاون اول وي بالترتيب معاون دوم رئيس مشرانو جرگه، رئيس ولسي جرگه و وزير خارجه يكي بعد ديگري مطابق به احكام مندرج ماده شصت و هفتم اين قانون اساسي وظايف رئيس جمهور را به عهده مي گيرد.

ماده شصت و نهم
رئيس جمهور در برابر ملت و ولسي جرگه مطابق به احكام اين ماده مسئول مي باشد.
اتهام عليه رئيس جمهور به ارتكاب جرايم ضد بشري، خيانت ملي ياجنايت، از طرف يك ثلث كل اعضاي ولسي جرگه تقاضا شده مي تواند. در صورتيكه اين تقاضا از طرف دو ثلث كل آراي ولسي جرگه تائيد گردد،‌ ولسي جرگه در خلال مدت يك ماه لويه جرگه را داير مي نمايد.
هرگاه لويه جرگه اتهام منسوب را به اكثريت دو ثلث آراي كل اعضا تصويب نمايد، رئيس جمهور از وظيفه منفصل و موضوع به محكمه خاص محول ميگردد. محكمه خاص متشكل است از رئيس مشرانو جرگه، سه نفر از اعضاي ولسي جرگه و سه نفر از اعضاي ستره محكمه به تعيين لويه جرگه، اقامة دعوي توسط شخصي كه از طرف لويه جرگه تعيين مي گردد صورت مي گيرد.
در اين حالت احكام مندرج ماده شصت و هفتم اين قانون اساسي تطبيق مي گردد.

ماده هفتادم
معاش و مصارف رئيس جمهور توسط قانون تنظيم مي گردد.
رئيس جمهور بعد از ختم دوره خدمت ، به استثناي حالت عزل ، براي بقيه مدت حيات از حقوق مالي دوره رياست جمهوري مطابق به احكام قانون مستفيد مي شود.

 

 

 

برگشت

Copyright 2008 Generalkonsulat Von Afghanistan Bonn All rights reserved

Design and Develop by Arash Hayati